STRATEGIA ROZWOJU GMINY BORKOWICE NA LATA 2016-2026

W najbliższych miesiącach trwać będą prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Borkowice na lata 2016-2026. Dokument będzie zawierał raport o aktualnym stanie Gminy oraz wyznaczy kierunki rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej oraz w zakresie infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska naturalnego. Wszyscy mieszkańcy gminy mogą zgłaszać do radnych, sołtysów lub do Urzędu Gminy swoje propozycje dotyczące rozwoju naszej małej Ojczyzny. Pierwszą fazą prac nad strategią będzie wskazanie mocnych i słabych stron gminy, ale również szans na jej rozwój oraz istniejących zagrożeń tego rozwoju. Druga część to opracowanie wizji rozwoju gminy, celów strategicznych i operacyjnych oraz wskaźników osiągania celów. Gmina posiada duże walory przyrodniczo-krajobrazowe, dobry system oświaty, w który wpisują się dwa zespoły szkół, przedszkole gminne, przedszkole niepubliczne oraz pierwsza w powiecie szkoła artystyczna – szkoła muzyczna w Ruszkowicach. Silną stroną gminy jest dobrze rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Gmina posiada bogate tradycje historyczne oraz liczne zabytki. Do słabych stron gminy zaliczyć należy duże bezrobocie, upadek rolnictwa, brak bazy turystycznej, zaniedbane obiekty zabytkowe nie będące własnością gminy: pałac Dembińskich w Borkowicach, Dwór modrzewiowy w Rzucowie, spichlerz dworski w Borkowicach. Rekultywacji wymagają stawy rybne, które powiat wydzierżawił prywatnemu przedsiębiorcy. Upadek średniej szkoły rolniczej zrekompensuje powstanie powiatowej placówki opiekuńczo-leczniczej. Poważnej debaty społecznej wymaga problem odprowadzania ścieków komunalnych. Niekorzystne decyzje z lat 2002-2010 hamują dziś rozwój gminy Borkowice. Władzom gminy zabrakło wtedy odwagi i strategicznych decyzji, by przejąć z rąk powiatu pałac i park w Borkowicach oraz modrzewiowy dwór w Rzucowie. Dziś obydwa obiekty są ruiną w posiadaniu prywatnych osób.W 2005r. gmina przekazała 2,5 ha gruntu leżącego pod ośrodkiem ZHP w Toporni (właściwie grunty wsi Ruszkowice) Chorągwi Mazowieckiej ZHP. W akcie notarialnym nie zabezpieczono interesów gminy na wypadek sprzedaży tych gruntów. Ośrodek od 10 lat nie może doczekać się remontu, mimo niezwykle atrakcyjnego położenia w pobliżu zalewu w Toporni. W 2007 roku gmina sprzedała budynek po szkole w Politowie za 1% wartości, a więc za 1760 zł. Dziś budynek niszczeje, a gmina nie może go odzyskać, bo na hipotece działki od czerwca 2015r. widnieje dług na rzecz ZUS w kwocie 1,4 mln złotych. W wielu sołectwach gminy sprzedane zostały gminne działki, które powinny służyć rozwojowi poszczególnych sołectw. Pomimo licznych przeszkód i barier możliwy jest dalszy rozwój gminy. Jednym z warunków tego rozwoju będzie aktywna postawa mieszkańców i dobre zarządzanie gminą. Strategia Rozwoju Gminy opracowana zostanie przy współudziale mieszkańców przez firmę konsultingową PPUH BaSz.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates