95 lecie Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze

14 listopada 2013 r. odbyła się uroczystość poświęcona 95 – tej rocznicy powstania Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Szkoła założona przez Ludwika Skowyrę 12 listopada 1918 r. przechodziła różne koleje losu, ale przez cały czas swojego istnienia służyła społeczności samej Przysuchy, jak również mieszkańcom bliższej i dalszej okolicy.

Tegorocznej uroczystości towarzyszyła specjalna okoliczność. Władze powiatu przysuskiego przygotowały dla społeczności szkoły niezwykły prezent na tą wspaniałą rocznicę. Po ponad dwóch latach budowy powiat przekazał szkole nowy budynek dydaktyczny służący do realizowania wieloprofilowej edukacji zawodowej teoretycznej i praktycznej. Od dnia święta szkoły na uczniów szkoły i dorosłych słuchaczy kursów zawodowych czekają nowe pomieszczenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, które jest przygotowane do realizowania najbardziej nawet  specjalizowanej edukacji zawodowej. Uroczystość rozpoczęła się koncelebrowaną mszą św., której przewodniczył specjalnie delegowany przez Ordynariusza Diecezji Radomskiej biskupa Henryka Tomasika ks. Stanisław Piekielnik. W sprawowaniu mszy świętej uczestniczyło 5 kapłanów z proboszczem ks. Stanisławem Traczyńskim. Po zakończeniu nabożeństwa orszak składający się z przedstawicieli władz powiatu, zaproszonych gości oraz wszystkich społeczności szkoły udał się do szkoły prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą „VOX CORDIUM” prowadzoną przez Waldemara  Cichawę. Po przemarszu do szkoły odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie szkole do użytku budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego. Następnie budynek został poświęcony i zebrani udali się do hali sportowej na część oficjalną uroczystości. Należy podkreślić bardzo liczny udział zaproszonych gości. Przybyli przedstawiciele parlamentu z Wicemarszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim na czele, przybyła radca Ministra Edukacji Narodowej dr Czesława Kunkiewicz – Waligóra, dyrektor Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Dorota Sokołowska. Nie zabrakło przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Władz Powiatu w osobach Starosty Mariana Niemirskiego, Wicestarosty Tomasza Matlakiewicza, Członków Zarządu Piotra Żółcińskiego, Krzysztofa Wochniaka, Dariusza Maraska, Przewodniczącego Rady Powiatu Leopolda Modrzeckiego i Radnych Rady Powiatu w Przysusze, Burmistrza Gminy i Miasta Tadeusza Tomasika, Wójtów Gmin w osobach Roberta Fidosa, Marka Klimka, Mariana Kmieciaka, Witolda Studzińskiego, Marka Modrzeckiego, Władysława Czarneckiego. Nie zabrakło radnych rad gmin, dyrektorów szkół i instytucji powiatowych, dyrektora SPZZOZ w Przysusze Grzegorza Dziekana, Komendanta  Powiatowego Policji Wojciecha Brandta, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Władysława Piątkowskiego, pracowników samorządowych z terenu powiatu, przedsiębiorców, nauczycieli, rodziców i uczniów. Nie zabrakło emerytowanych dyrektorów szkoły: Jana Gałkiewicza i Jana Grądzkiego, kierowników warsztatów szkolnych i internatu oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Całkowita liczba uczestników przekraczała 800 osób. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie dyrektor ZS nr 2 Małgorzata Bednarska przywitała zaproszonych, przybyłych gości i wyraziła w imieniu całej społeczności szkoły podziękowania za przekazanie nowego budynku dydaktycznego. Gratulowała władzom powiatu odwagi, wizji i konsekwencji w pracy na rzecz powiatowych jednostek oświatowych i prosiła o jeszcze. Zwracała uwagę na spuściznę Ludwika Skowyry – patrona szkoły i złożyła deklarację, że cała społeczność szkolna będzie się starać wypełniać nowy budynek nauką i pracą. Następnie głos zabrał Starosta Przysuski Marian Niemirski, który mówił o znaczeniu osoby patrona dla budowania oblicza szkoły, oraz o odpowiedzialności za realizację powierzonej misji. Powiedział, że samorządowcy swoje zadanie wykonali maksymalnie realizując wartą ponad 6,5 mln złotych inwestycję. Powiedział również o zakończeniu budowy w Przysusze swoistego kampusu oświatowego składającego się z 2 szkół  ponadgimnazjalnych, kompleksu boisk, hali sportowej, internatu, Centrum Kształcenia Zawodowego i krytej pływalni. Zwracając się do pedagogów powiedział, że to, co będzie się działo w nowym budynku zależy od nauczycieli, od ich poczucia etyki, zawodowych marzeń i szacunku do patrona, swojej szkoły i uczniów. Wyraził opinię, że znając środowisko szkoły, ma nadzieję, że w tym pięknym budynku będą mieć miejsce wyłącznie piękne rzeczy realizowane w piękny, godny imienia patrona sposób. Następnie głos zabierali zaproszeni goście, którzy dziękowali i gratulowali szkole pięknego wieku, ale również bardzo nowoczesnego oblicza i ogromnego potencjału. Po części ofi cjalnej dyrektor szkoły wręczyła okolicznościowe nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły. Nagrodzone zostały: wicedyrektor szkoły Mirosława Idzikowska, nauczycielka wychowania fi zycznego Renata Starnawska, sekretarz szkoły Danuta Seta i szefowa kuchni Alicja Próchnicka. Nastęnie Starosta wspólnie z Kierownik Wydziału Edukacji wręczyli stypendia starosty dla najlepszych uczniów szkoły. W dalszej części uroczystości miał miejsce koncert przygotowany i znakomicie wykonany przez   uczniów szkoły i nauczycieli szkoły. Na zakończenie 3 utwory wykonała Katarzyna Bochyńska – Wojdył przy akompaniamencie Karola Sionka. Po zakończeniu części ofi cjalnej goście udali się na zwiedzanie nowego budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, zakończone poczęstunkiem przygotowanym na bazie wydanej wcześniej przez szkołę książki kucharskiej – "Przysmaki Skowyrówki". Na tym uroczystość 95 – lecia ZS nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze zakończyła się.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates