OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przysucha, dnia 2018-11-07

ŚR-III.6162.1.2018.DJ                    

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2018.2081)

STAROSTA PRZYSUSKI

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego sporządzenia Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych (dalej UPUL) położonych na terenie powiatu przysuskiego, odrębnie dla poszczególnych gmin wg. poniższego zestawienia:

1.

Powierzchnia lasów przewidziana do zlecenia UPUL [ha]

 

15 436,26 ha

2.

Położenie administracyjne (gmina, obręb ewidencyjny)

 1. Gmina Borkowice: 1 739,23 ha

Obręb: Bolęcin – 169, 24 ha

Obręb: Borkowice – 107, 67 ha

Obręb: Bryzgów – 116, 99 ha

Obręb: Jabłonica Niska – 27, 45 ha

Obręb: Kochanów – 321,57 ha

Obręb Ninków – 53,35 ha

Obręb: Politów – 11,55 ha

Obręb: Radestów – 81,77 ha

Obręb: Rudno – 45,72 ha

Obręb: Rusinów – 151,55 ha

Obręb: Ruszkowice – 186,21 ha

Obręb: Rzuców 61,10 ha

Obręb: Smagów – 49,61 ha

Obręb: Wola Kuraszowa -158,70 ha

Obręb: Wymysłów – 194,26 ha

Obręb: Zdonków – 2,49 ha

 

 1. Gmina Gielniów: 2 710,88 ha

Obręb: Antoniów – 230,70 ha

Obręb: Bieliny – 141,22 ha

Obręb: Brzezinki – 109,04 ha

Obręb: Budy Huta – 322,81 ha

Obręb: Gałki – 55,45 ha

Obręb: Gielniów – 475,42

Obręb: Goździków – 156,64 ha

Obręb: Jastrząb – 134,88 ha

Obręb: Kotfin – 63,00 ha

Obręb: Marysin – 6,80 ha

Obręb: Mechlin – 50,45 ha

Obręb: Mroczków Ślepy – 135,23 ha

Obręb: Rozwady – 91,57 ha

Obręb: Snarki – 62,70 ha

Obręb: Sołtysy – 31,35 ha

Obręb: Stoczki – 147,19 ha

Obręb: Stużno Kolonia – 342,46 ha

Obręb: Wywóz – 54,00 ha

Obręb: Zielonka – 39,32 ha

Obręb Zygmuntów – 60,65 ha

 

 1. Gmina Klwów 2 089,86 ha

Obręb: Borowa Wola – 192,44 ha

Obręb: Brzeski – 93,75 ha

Obręb: Drążno – 123,14 ha

Obręb: Głuszyna – 94,04 ha

Obręb: Kadź – 114,37 ha

Obręb: Klwowska Wola – 59,94 ha

Obręb: Klwów – 297,69 ha

Obręb: Kłudno – 103,38 ha

Obręb: Kolonia Ulów – 101,19 ha

Obręb: Ligęzów – 341,40 ha

Obręb: Nowy Świat – 76,55 ha

Obręb: Podczasza Wola – 129,50 ha

Obręb: Przystałowice Duże–30,08 ha

Obręb: Przystałowice Kolonia – 72,17 ha

Obręb: Sady Kolonia – 7,37 ha

Obręb: Sulgostów – 51,06 ha

Obręb: Ulów – 201,79 ha

 

 1. Gmina Odrzywół 2 558,22 ha

Obręb: Badulki – 110,28 ha

Obręb: Ceteń – 114,52 ha

Obręb: Dąbrowa – 220,14 ha

Obręb: Janówek – 33,79 ha

Obręb: Jelonek – 79,68 ha

Obręb: Kamienna Wola – 175,69 ha

Obręb: Kłonna – 145,57 ha

Obręb: Kolonia Ossa – 195,84 ha

Obręb: Lipiny – 115,01 ha

Obręb: Łęgonice Małe – 33,11 ha

Obręb: Myślakowice – 343,28 ha

Obręb: Myślakowice Kolonia – 76,23 ha

Obręb: Odrzywół – 159,31 ha

Obręb: Ossa – 65,83 ha

Obręb: Różanna – 132,44 ha

Obręb: Stanisławów – 67,76 ha

Obręb: Wysokin – 489,74 ha

 

 

 1. Gmina Potworów 860,63 ha

Obręb: Dąbrowa – 200,71 ha

Obręb: Długie – 23,76 ha

Obręb: Grabowa – 17,48 ha

Obręb: Grabowska Wola – 18,25 ha

Obręb: Jamki – 52,62 ha

Obręb: Kacperków – 85,54 ha

Obręb: Kozieniec – 120,95 ha

Obręb: Łojków – 33,63 ha

Obręb: Marysin – 0,04 ha

Obręb: Mokrzec – 21,82 ha

Obręb: Potworów – 97,11 ha

Obręb: Rdzów – 45,27 ha

Obręb: Rdzuchów – 0,00 ha

Obręb: Rdzuchów Kolonia – 51,01 ha

Obręb: Sady – 1,74 ha

Obręb: Wir – 90,70 ha

 

 1. Gmina i Miasto Przysucha 1 920,60 ha

Obręb: Beźnik – 39,54 ha

Obręb: Dębiny – 434,83 ha

Obręb: Długa Brzezina – 106,96 ha

Obręb: Gaj – 5,48 ha

Obręb: Gliniec – 42,72 ha

Obręb: Głęboka Droga – 15,15 ha

Obręb: Jakubów – 24,25 ha

Obręb: Janików – 24,24 ha

Obręb: Janów – 36,60 ha

Obręb: Kolonia Szczerbacka – 224,35 ha

Obręb: Kozłowiec – 65,75 ha

Obręb: Krajów – 20,84 ha

Obręb: Kuźnica – 159,36 ha

Obręb: Lipno – 67,29 ha

Obręb: Pomyków – 0,00 ha

Obręb: Ruski Bród – 355,65 ha

Obręb: Skrzyńsko – 73,43 ha

Obręb: Smogorzów – 2,41 ha

Obręb: Wistka – 22,31ha

Obręb: Wola Więcierzowa – 90,10 ha

Obręb: Zawada – 3,94 ha

Obręb: Zbożenna – 57,59 ha

Obręb: Przysucha (miasto) – 47,81 ha

 

 1. Gmina Rusinów 2 472,83 ha

Obręb: Bąków – 18,01 ha

Obręb: Bąków Kolonia – 9,55 ha

Obręb: Brogowa – 550,89 ha

Obręb: Gałki – 216,57 ha

Obręb: Grabowa – 68,57 ha

Obręb: Karczówka – 84,80 ha

Obręb: Klonowa – 72,75 ha

Obręb: Krzesławice – 61,48 ha

Obręb: Nieznamierowice – 295,75 ha

Obręb: Przystałowice Małe – 185,18 ha

Obręb: Rusinów – 327,87 ha

Obręb: Władysławów – 151,49 ha

Obręb: Wola Gałecka – 154,94 ha

Obręb: Zychorzyn – 274,98 ha

 

 1. Gmina Wieniawa 1 084,01 ha

Obręb: Brudnów – 61,02 ha

Obręb: Brudnów Oczko – 0,00 ha

Obręb: Głogów – 0,00 ha

Obręb: Jabłonica – 17,65 ha

Obręb: Kaleń – 14,36 ha

Obręb: Kamień – 244,46 ha

Obręb: Kłudno – 106,04 ha

Obręb: Kochanów – 5,28 ha

Obręb: Komorów – 43,70 ha

Obręb: Koryciska – 71,82ha

Obręb: PGR Konary – 0,00 ha

Obręb: Plec – 109,10 ha

Obręb: Pogroszyn – 66,29 ha

Obręb: Romualdów – 1,92 ha

Obręb: Ryków – 94,99ha

Obręb: Skrzynno – 21,10 ha

Obręb: Sokolniki Mokre – 1,74 ha

Obręb: Sokolniki Suche – 9,90 ha

Obręb: Wieniawa – 1,21 ha

Obręb: Wola Brudnowska – 78,46 ha

Obręb: Wydrzyn – 6,71 ha

Obręb: Zadąbrów – 0,29 ha

Obręb: Zagórze – 45,46 ha

Obręb: Zawady – 70,78 ha

Obręb: Żuków – 11,73 ha

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekty planów w dziedzinie leśnictwa może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Starosta Przysuski wnioskiem z dnia 11 czerwca 2018 roku, znak: ŚR-III.6161.1.2018 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wnioskiem z dnia 25 czerwca 2018 roku, znak: ŚR-III.6162.1.2018 do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów uproszczonych planów urządzenia lasów.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, wyraził swoje stanowisko pismem z dnia 13 lipca 2018 roku, znak: WOOŚ-III.410.440.2018.JD wskazując, że przedmiotowe projekty UPUL nie są dokumentami, dla których zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie wyznaczają ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ich realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000, ich spójności i integralności. Nie ma również konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z art. 47 ww. ustawy, mając na uwadze uwarunkowania art. 49 tej ustawy.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, przedstawił swoje stanowisko pismem z dnia 25 lipca 2018 roku, znak: ZS.9011.137.2018.PK wskazując, że z dokumentów o których mowa na wstępie nie wynika aby wyznaczały one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a przeprowadzenie procedury o której mowa w dziale IV pt. „Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko” ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest bezzasadne.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49:

 1. pkt 1) lit. a) przedmiotowy Uproszczony Plan Urządzenia Lasu planowany do sporządzenia odrębnie dla poszczególnych obrębów - gmin powiatu przysuskiego wyszczególnionych na wstępie, będzie narzędziem techniczno-prawnym do prowadzenia gospodarki leśnej na gruntach leśnych osób fizycznych i wspólnot gruntowych, prowadzącym do zachowania i ochrony lasów oraz środowiska przyrodniczego w wielu płaszczyznach. Projekty planów nie ustalają ram dla późniejszej realizacji żadnych przedsięwzięć, a po okresie obowiązywania uproszczonego planu urządzenia lasu czyli po dziesięcioleciu, zostanie opracowany nowy projekt planu, niosący ze sobą te same cele czyli zachowanie i ochronę lasów;

 2. pkt 1) lit. b) dokument będzie powiązany z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które przeznaczają grunty leśne do produkcji leśnej;

 3. pkt 1) lit. c) projektowany dokument będzie przydatny w uwzględnianiu aspektów środowiskowych, ponieważ zinwentaryzuje aktualny stan lasu na gruncie oraz wskaże kierunki działań gospodarczych i zapobiegawczych, w celu zachowania trwałości lasu jako całego ekosystemu, w szczególności wskaże drzewostany negatywne np. o niskim zadrzewieniu i zwarciu, zaatakowane przez czynniki chorobowe, o istotnych szkodach od zwierzyny i przeznaczy te drzewostany do przebudowy z zastosowaniem cięć sanitarnych i hodowli (dolesienia, pielęgnacje, czyszczenia) lub rębni;

 4. pkt 1) lit. d) dokument będzie powiązany z problemami dotyczącymi ochrony środowiska ponieważ gospodarka leśna oparta na zasadach ekologicznych, której głównym, długotrwałym celem, będzie zachowanie trwałości lasu i ciągłości spełniania wszystkich jego funkcji;

 5. pkt 2) lit. a) z uwagi na to, że ekosystemy leśne charakteryzują się znacznymi możliwościami naturalnej regeneracji, w dłuższym aspekcie czasowym, ewentualne zaplanowane zabiegi (rębnie złożone oraz cięcia pielęgnacyjne) wpłyną na poprawę zdrowotności, stanu sanitarnego, składu gatunkowego, różnorodności biologicznej, struktury piętrowej, wielkości biomasy i innych elementów;

 6. pkt 2) lit. b) działań skumulowanych i transgranicznych nie przewiduje się;

 7. pkt 2) lit. c) nie przewiduje się negatywnych skutków dla zdrowia ludzi oraz zagrożeń środowiska leśnego i terenów przyległych, ze względu na to, że planowane rozmiary i charakter prac leśnych, doprowadzą do trwałego zachowania lasu na gruncie;

 8. pkt 3) lit. a) lasy objęte planowanym projektem planu nie zostaną narażone na oddziaływanie związane z intensywnym wykorzystaniem terenu;

 9. pkt 3) lit. b) stwierdzamy występowanie następujących powierzchniowych form ochrony przyrody na terenie objętym planowanymi pracami urządzeniowymi:

Tereny planowane do objęcia projektami UPUL znajdują się częściowo w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy PLB 140003, Dolna Dolnej Pilicy PLH 140016 (gmina: cz. Odrzywół, cz. Klwów), Ostoja Brzeźnicka PLH 260026 – (gmina: cz. Przysucha) oraz częściowo w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko – Szydłowieckie, w gminach: Borkowice, Gielniów, Przysucha, oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki, w gminach: cz. Klwów, cz. Odrzywół, cz. Rusinów.

W związku z powyższym po przeanalizowaniu uwarunkowań tj.: charakteru działań przewidzianych w planowanych dokumentach, rodzaju i skali oddziaływań na środowisko, cechach obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko stwierdzono, że realizacja postanowień ww. planowanych projektów  uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Planowane do sporządzenia projekty UPUL w związku z ubieganiem się o dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zostaną sporządzone w roku 2019 zgodnie z wytycznymi określonymi zarządzeniem nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, znak: ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, zmienionym zarządzeniem nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, znak: ZU.6007.1.2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie nowelizacji zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach.

Ze względu na fakt, że przedmiotowe projekty UPUL nie są dokumentami dla których, zgodnie z art. 46 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie wyznaczają ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ich realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko STAROSTA PRZYSUSKI odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu przysuskiego.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 1. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Przysusze,

 2. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.przysucha.pl),

 3. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przysusze,

 4. na tablicy ogłoszeń Gminy i Miasta Przysucha,

 5. na tablicy ogłoszeń Gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów, Wieniawa,

 6. Obwieszczenie zamieszczono w samodzielnie prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska - https://wykaz.ekoportal.pl/

 

 

 

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates