Zawiadomienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Przysucha 2019-01-09

ŚR-X.6821.19.4.2016

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 703), w związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Przysuskiego z dnia 14 listopada 2018 roku, znak: ŚR-X.6821.19.2016, o nieustaleniu wykazu uprawnionych (o których mowa w art. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych) do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Kuraszowa (gmina Borkowice),                          

Starosta Przysuski

informuje

 

 

 

 

o możliwości składania przez osoby uprawnione (o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych) do udziału we wspólnocie wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Kuraszowa (gmina Borkowice), ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów  we wspólnocie.

Zgodnie z zapisami art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są:

1)   osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej,

2)   osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

            Jednocześnie informuję, że niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie, o którym mowa wyżej,nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

         Zgodnie z zapisami art. 8c ust. 5 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wniosek o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, powinien zawierać:

- określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,

- imię i nazwisko osoby fizycznej  albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału

  we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy,

- nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału

  we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a ww. ustawy,

- wskazanie adresu do doręczeń.

         Ponadto we wniosku, o którym mowa wyżej – zgodnie z zapisami art. 8c ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowychnależy wskazać dowody, które świadczą:

- że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową,

- o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Informuję, że zgodnie z zapisami art. 1 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ww. ustawie są nieruchomości rolne, leśne i obszary  wodne:

         1) nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan-rolników na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania ogółowi, pewnej grupie lub niektórym mieszkańcom jednej albo kilku wsi,

         2) wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan-rolników, na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogółowi uprawnionych do wykonywania służebności,

         3) powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańców poszczególnych wsi gruntów, które nadane zostały przy uwłaszczeniu włościan i mieszczan-rolników mieszkańcom kilku wsi na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania,

         4) użytkowane wspólnie przez mieszkańców dawnych okolic i zaścianków oraz należące do wspólnot urbarialnych i spółek szałaśniczych,

         5) otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku wsi na wspólną własność  i do wspólnego użytkowania w drodze przywilejów i darowizn bądź nabyte w takim celu,

         6) zapisane w księgach wieczystych (gruntowych) jako własność gminy (gromady), jeżeli w księgach tych istnieje wpis o uprawnieniu określonych grup mieszkańców gminy (gromady) do wieczystego użytkowania i pobierania pożytków z tych nieruchomości.

Termin na składanie wniosków, o których mowa wyżej, ustalam do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Przysusze (I piętro) lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates